Uploaded by

Rsi agita strategija, buitima.ltuskas Čekistinė kariuomenė Lietuvoje metais

Arvydas Anuauskas dr. Alfonsas vilius, Pratarm Istorikams iek tiek patyrinjus ms pokario ginkluotojo pasiprieinimo tikslus, veiklos metodus, struktr, jos organizatorius ir vadus, atsirado b tinyb plaiau pavelgti ir kit pus - okupant represines struktras. Tai nebuvo sava rankika struktra, jos veikl lm komunist partijos virni ir ekist operatyvinink vad direktyvos.

rsi agita strategija strategi sur le forex

Kariuomen bdavo metama prie taikias demonst racijas, tokias, kokia vyko m. Vlini vakar Kaune. Apie ekistin kariuomen Lietuvoje yra rayta, ypa nuodugniai j tyri njo istorikai daktarai A. Anuauskas ir E. Taiau ia pateikia mas tokios apimties darbas bus bene pirmas visuose soviet okupuotuose kratuose ir paioje Rusijoje.

Plaiau patyrinjus su partizanais kovojusi kit ginkluot struktr, dau giausia sudaryt i vietini kolaborant, vadinamuosius strib rsi agita strategija, atsi vert galimyb nuodugniau pavelgti pokario kovas ir isiaikinti, kas su kuo ir kaip kovojo.

Gal tada aprimt kai kuriuose ms gyventoj sluoks niuose dar ir dabar retkariais pasigirstantys samprotavimai apie klasi ko vas ar pilietin kar Lietuvoje.

Remiantis daugiausia pai represini struktr dokumentais, iame dar be mginama apvelgti vairias ekistins kariuomens veiklos sritis, tos ka riuomens raid.

Taiau dl dokument trkumo ne visk pavyko isiai kinti, pavyzdiui, nerasta gal j ivis nra lik vairi tarnybini bri dar bo plan, emlapi ir kt. Trksta ne tik kai kuri ekistins kariuomens veiklos dokument, taiau ir turimi dokumentai labai netolygiai pagal metus pasiskirst. Lietuvos archyvuose beveik visikai nra dokument apie kariuomens veikl m. Dar padirbjus Lietuvos archyvuose, ypa patyrinjus Ypatingojo archyvo NKVD-MGB apskrii, rajon, srii skyri, valdyb bylas, bt galima rasti ne vien fakt, kuris gal atskleist naujus vidaus kariuomens veiklos aspektus, taiau svarbiausi duomenys apie ekistin kariuomen yra Rusi jos archyvuose.

Joje buvo biurokratizmo, inercijos, sustabarjimo, ru siko pasiptimo ir kt. Pagaliau ms partizanai buvo nugalti ne tiek kariuomens jga, kiek komunist partijos ir ekist operatyvinink suplanuotomis priemonmis trmimais, suvarymu j kolkius, agent ver bavimu, iauriais tardymais ir pan.

Vis dlto tai buvo grsminga jga. Esu dkingas dr. Anuauskui, leidusiam pasinaudoti i Rusijos karo archyvo parsivetais dokumentais, be kuri nebt buv galima parayti itis skyri. Turdami dokumentus i Rusijos karo archyvo, galime teigti, kad jau anksiau vartotas ms pokario pasiprieinimo, kaip bepreceden io, vertinimas nebuvo perdtas. Nors savo gyvenime esu mats ir vyrik, ir net didvyrik darb, taiau prisiliesdamas prie Lietuvos partizan veiklos visuomet bnu sukrstas j pasiaukojimo, kuris taip kontrastuoja su ms dabartins visuomens dau gel sluoksni apmusiu hedonistiniu nusiteikimu.

Dar labiau sukreia pa siaukojimas rsi agita strategija kinink, kurie rizikuodami ne tik savo, bet ir artimj lais ve, danai ir gyvybe, leisdavo partizanams rengti bunkerius savo sodybose. Belieka nulenkti galvas prie tuos, kurie savo gyvybs rsi agita strategija laisvs kaina atlai k ekistins kariuomens imt tkstani vairi tip bri puolimus ir tuo nemaai sutrukd Lietuvos rusinim ir sovietizavim.

Autorius Kai kurie padties Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu m.

Buy and sell your investment strategy. We offer the best and most profitable.

Jis buvo nepaprastai pai nus ir sudtingas. Beveik deimtmet truks partizaninis karas nulm daugelio to meto Lietuvos moni gyvenim. Dalis j - partizanai - aktyviai dalyvavo gin kluotajame pasiprieinime okupacijai, dalis - rmjai, ryininkai - aktyviai juos rm, dalis - pogrindininkai, partizanins ir pogrindio spaudos pla tintojai- aktyviai prisidjo prie pasiprieinimo idj skleidimo.

Dauguma Lietuvos moni, ypa kaimo, palaik partizanus bent tuo, kad j neiduo davo, kartkartmis paremdavo materialiai. Nemaai buvo ir toki, ypa miestuose, tarp inteligent, kurie i esms pritardami partizan tikslams laik juos negyvendinamais arba nevertais rizikos.

Pasyvi kovos stebtoj buvo nemaai, taiau kolaboruojanij - ar atvirai, ar slapta - nedaug. Daugelis t, kurie palaik okupantus, buvo anaiptol ne geriausieji ms mons. Komunist virnse dar buvo vienas kitas idealistas, marksizmo ideologijoje klimps dogmatikas, bet apaios buvo apgailtinos. Beje, tai ne kart yra liudij ir patys ekistai; ypa grietai apie Vilniaus operaty vinio rsi agita strategija sovietinius partinius veikjus kalbjo to sektoriaus viri ninkas plk.

Taiau neatmestina galimyb, kad vien kit pado resn ms mog suviliojo ir sovietin socialin demagogija, kalbos apie vis lygyb. Partizanai kl sau daug tiksl ir udavini - sulaikyti ms mones nuo bendradarbiavimo su okupantais, isaugoti Lietuvos turtus, tautin s moningum ir kt. Siame suvaiavime buvo priimtas LLKS statutas, ja me raoma: Sjdio tikslas atstatyti laisv, nepriklausom, demokratin Lietuvos respublik"2.

Visi kiti tikslai ir udaviniai buvo palenkti iam svarbiausiam tikslui. Be to, bu vo neabejojama, jog nedidels tautos gyvavim, jos ilikim garantuoja tik nepriklausomos valstybs statusas. Tame paiame suvaiavime buvo patvirtinta partizan nuostata, kad Lietuvoje nuo m.

Todl VKP b nariai, ginkluoti okupa cins valdios pareignai ir visi kiti tautai prieikais tikslais apginkluoti asmenys skaitomi lietuvi tautos prieais ir todl ikrenta u nelieiamu mo rib. Idavikus grieiausiai bausti, bausms vykdym vieai paskelbti"3.

Tai nereikia, kad pirmam tarimui kilus mogus bdavo su audomas. Partizan karo lauko teismas priimdavo sprendimus tik tur damas tvirt rodym. Links idavinti ar kolaboruoti mogus bdavo perspjamas, kartais ir kelis kartus, baudiamas pinigine ar kitokia bau da.

Rsi agita strategija abejo, buvo ir apsirikim. Okupant pri mesta kova buvo negailestinga, klastingas prieas veik nesiskaitydamas su priemonmis.

Todl ir partizanai buvo priversti elgtis rytingai ir grietai. Apgailestaujant, jog beveik 10 tkst. Okupantai ms mones sustat skirtingas barikad puses. Vis laik ir krat partizanai negailestingai 8 baud idavikus, nes tik taip galjo ilikti jie patys, o su jais ir tos idjos bei tikslai, dl kuri jie rsi agita strategija.

Visi karai numogina, kartais sunku atskir ti, kur baigiasi karin btinyb, o kur prasideda taiki moni terorizavi mas. Rusai, siver Vokietij, su civiliais gyventojais elgsi kaip didiausi barbarai. Kai kurie tyrintojai mano, kad amerikiei ir angl Antrojo pa saulinio karo metu vykdyti siaubingi Vokietijos miest bombardavimai bu vo nereikalingi, nes j metu davo vien civiliai. Vis dlto nei vien, nei kit istorija nepasmerk.

Ginkluotasis partizan pasiprieinimas, prasidjs m.

Brsi organizacins struktros: susikr Vy io m. Ginkluot nelegaliai gyvenani partizan buvo dar ir partizan re zervist kategorija; rezervistai paprastai uimdavo uvusij vietas, kartais naktimis dalyvaudavo puolimuose buvo tiek: MGB duomenimis m. Raslano paym, uvo ir pateko nelaisv tiek: 1 uvo I viso 20 17 Partizanai buvo pagrindin klitis sigalti okupaciniam reimui, tad juos ir mginta sutriukinti nesiskaitant su priemonmis.

Cara mengkombinasikan Indikator Teknikal - Gabungan Indikator Trading

Dabar velgdami 9 praeit matome, kad partizanai laimti negaljo. Laisvasis pasaulis k tik buvo pergyvens Antrj pasaulin kar ir tuoj po jo negaljo pulti savo buvusi sjunginink, pradinių akcijų pasirinkimo teisių suteikimas be laisvojo pasaulio paramos partizanai laimti negaljo.

Pasak K. Girniaus, partizanin kar galima laimti, jei: 1 ka riuomen atsisako vykdyti valdios nurodymus; 2 vyriausybei ar alies gy ventojams karas tiek grysta, kad jie nutaria j nutraukti; 3 karas tampa nepakeliama finansine nata; 4 teritorija, dl kurios kovojama, nebelaiko ma strategikai svarbia8.

Sovietijoje nebuvo n vienos i i aplinkybi, jos mons savo valios niekaip negaljo rsi agita strategija. Komunistai uimtas terito rijas laik mirtiname glbyje, kaip auk nutvrs plrnas vis labiau gniaudami nasrus. Be didij strategini prieasi, nulmusi partizan pralaimjim, buvo keletas ne toki reikming, bet gana svarbi. Partizan nebuvo ten, kur nebuvo mik.

Kaip sakydavo partizanai, mikai buvo j tvyn. Bet ms mikai nedideli, be to, iraiyti keli ir proskyn. Okupacinei ka riuomenei buvo nesunku pasiekti bet kuri miko viet.

Nepatogi buvo ir Lietuvos geografin padtis, nes mes neturjome sien su laisvuoju pasau liu. Ublokav pajr ir Lietuvos-Lenkijos sien, okupantai udar m s partizanus ribotoje erdvje.

Jie negaljo i paalies nei ginkl gauti, nei pasitraukti rsi agita strategija ir apgydyti aizd. Taiau negalime partizan pasiprieinimo laikyti klaida. Komunistins sistemos sugriuvimas, Sovietijos iirimas rodo, jog tai, su kuo kovojo tie pasiventliai idealistai, buvo i tikrj griautina.

Jie, kaip ir daugelis vai ri laik ir vairi ali sukilli, nevertino to, kad istorijos girnos mala ltai, kartais netiktinai ltai. Patys bdami pasiry dl ideal ti, ms miko vyrai negaljo suprasti, kaip pasaulis gali paksti imperin komu nistin Sovietij. Daugeliui to meto Lietuvos moni, ne vien partizanams, atrod, kad tarp Vakar ir Soviet Sjungos netrukus kils karas ir tada Lietuva vl atgaus nepriklausomyb, o partizanai ateis valdi.

Ms partizanai buvo neblogai organizuoti, j buvo pakankamai daug, jie neiojo Lietuvos kariuomens uniformas rsi agita strategija buvo ginkluoti, tad tarsi t s tiek valstybingumo, tiek kariuomens tradicijas, vald apie proc. Okupant valdioje buvo miestai, miesteliai ir tos vie tovs, kuriose tuo metu buvo j kariuomen.

rsi agita strategija kiek galiu sudaryti prekybos galimybes

Matyt, kito kelio nebuvo, nes rsi agita strategija teroras nepaliko kitos ieities. Okupavus Lietuv, dar tebevykstant karui, ms vyrus pradta imti Raudonj armij. Tik truput apmokyti jie bu vo siuniami front. Dauguma ms vyr nutar, jog geriau ti Lietu voje ir u savo taut, negu sveiose alyse u svetimus okupant intere sus. Be to, vadovaudamiesi klasi kovos teorija, i anksto sunaikintin prie gretas ra visus turtingiau, geriau, viesiau gyvenanius mones, okupantai apie 10 proc.

Anaiptol ne visi tiek kariuo men imami, tiek klasiniais prieais apaukti, tiek kitoki kategorij ms mons pasirinko kovos keli, bet btent drsiausieji, rytingiausieji juo nujo. Tyrintojai ginijasi ir dl kito klausimo: kodl Lietuvoje pasipriei nimas okupantams buvo toks smarkus, palyginti su kaimynini ali, kurias sovietai terorizavo ne maiau kaip ms al, pasiprieinimu. Ms manymu, namų darbe oulu svarbiausi prieasi buvo ta, kad lietuviai nebuvo per daug sivl didij jg - rus ir vokiei - prieprie ir per Antrj pasaulin kar isaugojo tuos savo vyrus, kurie, prasidjus bet kokiai sumaiiai, tampa vadais.

Daug latvi ir est vyr uvo rus fronte, kariaudami vokiei pusje, lenkai smarkiai nukraujavo kovodami su vokieiais.

Ir tik lietuviai nauj soviet rsi agita strategija pasitiko isaugoj beveik visas jgas daugiausia vyr netekta iems pasitraukus Vakarus. Partizaninse kovose uvo daug drsi ir ryting Lietuvos vyr. Liko labiau link prisitaikyti, nuolankesni. Jie ir savo vaikus mok bti nuolan kius, susitaikyti su likimu.

Kita vertus, partizan pavyzdys daug k ir v liau kvp pasiprieinimui, nors ir pasyvesniam. Dar nesame visikai sismonin partizaninio karo reikms ms tau tai, jos iandieniniam atgimimui. Partizaninio karo esm nuodugniausiai yra atskleids filosofas J. Girnius, m. Aid urnale polemizuoda mas su kunigu daktaru F. Juceviius straipsnyje Tarp mir ties ir mito teig: Bet manau, kad tautos gali save tikrai painti tik tuo met, kai jos savo praeit velgia ne svajotojo, o gydytojo akimis.

rsi agita strategija padarykite dėka dvejetainių parinkčių

Kartu noriu pabrti, kad istorinis painimas neturi nieko bendro su pra 11 eities egzaltacija. Idealin bei poetin vyki ir moni interpretacija n ra istorija, o mitas.

Antanas Šimėnas KOVOJE DĖL LIETUVOS LAISVĖS

Kuomet didesn tautins bendruomens dalis gy vena praeitimi, toji bendruomen yra dalinai jau mirusi. Jei melo mogus yra ligonis, kuris ino, kad jis toks yra, tai mito mogus yra ligonis, kuris neino, kad jis serga.

Atrodo, kad tai galioja ir tautoms. Mes velgiame gyvenim kaip literatai, o ne kaip politikai Girnius savo atsakym pavadino Tarp heroizmo ir realizmo"; jis ra: Ar aplamai visa partizan kova u laisve, kratui atsidrus u so viet geleins udangos", buvo prasminga?

J.Starkauskas Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 1944-1953 metais

Bt buv beprasmika j be galo tsti, nes tai herojin ryt bt pavert tik saviude desperacija. Ta iau dl to netenka paneigti jos ikovotos prasms: tautinei atsparai so vietinje vergijoje partizanin kova padjo pagrind, kurios pavergjas lengvai neigriaus. Abstrakiai teisinga, kad reikia inoti, kada gyventi ir kada mirti. Taiau konkreiai gali nusprsti kada" klausim tik tie, kurie patys turi rink tis tarp gyventi" ir mirti", nuolankiai priimti vergo likim ar rytis ko vai u laisv.

Ar buvo galima garbingai ivengti partizanins kovos prie okupant? Vienu poiriu is klausimas yra beprasmis, antru poiriu dviprasmikas.

Он лежал, устремив глаза к небу и продолжая прижимать руку к груди. Внезапно камера отъехала в сторону, под деревья. В кадре возник мужчина в очках в тонкой металлической оправе, в руке он держал большой портфель. Выйдя на открытое место и бросив взгляд на корчащегося на земле Танкадо, он задвигал пальцами, словно исполнял ими какой-то причудливый танец над коробочкой, которую держал в руке.

Beslyginis realizmas sa vaime iskiria heroizm. Heroizmas be realizmo reali galimybi pai symo virsta tik saviude bravra. Realizmas be heroizmo nusistatymas ginti net gyvybs kaina, kas brangu virsta serviliku oportunizmu. Pagal tai, kai norime apgailestauti, ar nebuvo galima bt realistikesniais, drau ge atsiduriame prie klausim, ar tai buvo manoma be savs pai ida vimo.

Nors po kovos ir reikjo prie padties prisitaikyti, is prisitaiky 12 mas nra vergikumo prisunktas. Taiau heroizmas perengia realizm ne usimerkda mas prie tikrov, bet nekapituliuodamas rsi agita strategija ten, kur tikrov nra teisi vienas dalykas - painti tikrov, antras - j pripainti.

Nra ko sielotis, kad ms tautos istorija ne stokoja herojins didybs moment! Lietuvos nepriklausomybs atkrimas patvirtino, jog teiss buvo idealis tai, kurie vadovavosi ateities vizijomis, o ne realistai, gyven ios dienos realijomis. Taiau kova tarp i dviej poiri, net galima sakyti - ideo logij, nesibaig, nes daugelis ms moni link dabar turti ant stalo duonos riek negu ateityje vis pyrag.

rsi agita strategija gama fx parinktys

Realist argumentams tariamo ti kinamumo teikia tai, jog jie, kaip rsi agita strategija dauguma ms moni, nustatydami bet kurio reikalo, reikinio naud ar al, neatsivelgia dvasinius daly kus. Bet grkime prie ekist. Okupuota Lietuva buvo atiduota visikai j valdiai ir savivalei. I j komunist vadai reikalavo rsi agita strategija greiiau sunaikin ti ginkluotj pasiprieinim, nesiskaitant su priemonmis.

Kaip m. Sniekui ra Lietuvos pasienio apygardos karo proku roras plk. Grimoviius, Centro komitetui buvo inoma, jog tam tikrais atvejais buvo leidiama suimtuosius kankinti. Kankinimams leidimus tu rjo duoti MGB ministras P.

Kondakovas ar jo pavaduotojas I. Tie tam tikri atvejai" turjo bti tada, kai i suimtojo buvo galima sui noti apie ginkluotj pogrind, taigi kankinti buvo galima gyvus paimtus partizanus, j ryininkus ir rmjus.

Taiau daniausiai ekistai kankinda vo visus j rankas patekusius mones, ne vien tik su ginklu pasiprieinu sius, ir, aiku, nepraydavo i savo vadovybs joki leidim.

Panevio aps. Subaiaus vls.

Tie leidimai jiems netiko jau vien todl, kad nebuvo laiko j laukti - daniausiai mo ns, ypa partizanai, bdavo kankinami tuoj pat, vos juos sumus, kol su imtieji dar nesutelk vis dvasini jg, kol dar veikia netiktumo okas. Stipresnius mones kankindavo kelet mnesi i eils. Paprasiausias kankinimas buvo muimas rank smgiais, koj spyriais, guminmis laz domis.

Bet jei pasitaikydavo iradingas ir sadistini polinki turintis tar 13 dytojas, suimtieji bdavo skandinami vandens statinje, stabdoma kuo nors uspaudus irdis, lupami nagai, vartais spaudiami lyties organai ir t. Ilgais ir baisiais kankinimais - itin danai naudota nemiga, kai nak timis buvo tardoma, o dien neleisdavo miegoti, - suimtieji bdavo taip isekinami, kad tik labai stiprios dvasios mons atsilaikydavo.

Ne be reikalo ms partizanai net ir m.