Apie katedrą

Finansų inžinerijos prekybos strategijos,

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Parengti finansų inžinerijos bakalaurus, gebančius savo profesinėje veikloje pritaikyti įgytas finansų mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius finansinius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu, taip pat gebančius integruoti ir kompleksiškai taikyti finansų teorijos, finansų procesų valdymo ir finansų inžinerijos žinias, apimančias tiek inovatyvias finansines priemones, tiek finansų sistemos pažinimo būdus, tiek ir kitų mokslų ir technologijų pasiekimus.

finansų inžinerijos prekybos strategijos

Studijų rezultatai: Žinios - Žino inžinerijos principus, matematikos, informatikos ir humanitarinių mokslų koncepcijas, reikalingas plačios pasaulėžiūros suformavimui ir geba jas taikyti siekiant kompleksiškai finansų inžinerijos prekybos strategijos sistemiškai pažinti, vertinti ekonominius, finansinius, mokslo ir technologijų pažangos reiškinius, būtinus finansų sistemos suvokimui ir tinkamam finansų valdymo funkcijų atlikimui.

Gebėjimai tirti - Geba vykdyti tyrimus, leidžiančius konkretizuoti finansinių rezultatų konstruktyvų taikymą besikeičiančiose ir netipinėse sąlygose, pagrindžiant finansinių vertinimų ir finansinių sprendimų poreikį įvairiose srityse, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtumą.

Specialieji gebėjimai - Geba suformuoti adekvačius nagrinėjamiems procesams finansinius modelius, naudotinus praktiniams finansų inžinerijos uždaviniams spręsti, finansiniams procesams tobulinti ir verslo rezultatams pasiekti efektyviausiu būdu. Socialiniai gebėjimai - Geba perteikti raštu ir žodžiu informaciją, idėjas, žinias ir galimus finansų inžinerijos prekybos strategijos sprendimus kompleksinės aplinkos sąlygomis finansų ir kitų sričių specialistams ir ne specialistams.

finansų inžinerijos prekybos strategijos

Asmeniniai gebėjimai - Geba savarankiškai ir efektyviai naudoti finansų valdymo principus, finansų inžinerijos priemones, dalyvauti finansų rinkose ir savo pavyzdžiu skatinti socialiai atsakingą finansinę elgseną. Mokymo ir mokymosi veiklos: Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, pratybos, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, pažintinės išvykos, atvejų analizė, kursinių ir kitų rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas.

Baigiamųjų darbų anotacijos

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studentų pasiekimai vertinami pagal slenkstinį, tipinį ir puikų pasiekimų lygmenis. Taikoma kaupiamoji vertinimo sistema: egzaminas raštu, kolokviumas, savarankiški darbai pvz.

Forex prekybos strategija \

Sandara: Studijų dalykai moduliaipraktika: Studijų programą sudaro 15 kreditų bendrieji universitetiniai studijų dalykai Filosofija, Specialybės kalba, Tarpkultūrinė komunikacija ir kt. Specializacijos: - Studento pasirinkimai: Studijų oresund terminalo atidarymo valandos galima pasirinkti papildomą praktiką, papildomus tos pačios krypties studijų dalykus pasirinkimas iš alternatyvų ne daugiau kaip 9 kreditai ir laisvas pasirinkimas ne daugiau kaip 6 kreditai ar kitos krypties dalykus pasirinkimas iš alternatyvų ne daugiau kaip 9 kreditai ir laisvas pasirinkimas ne daugiau kaip 6 kreditai.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Finansų inžinerijos studijų programa teikia aukšto lygio universitetines pirmosios pakopos studijas, atsižvelgiant į visuomenės interesus ir rinkos poreikius. Finansų inžinerijos studijų programa yra traktuojama kaip sistema, kur sąveikauja pagrindinių programos dalyvių — studijuojančių, universiteto, verslo ir viešojo sektoriaus — interesai.

finansų inžinerijos prekybos strategijos

Finansų inžinerijos žinios — tai gilių finansų, ekonomikos ir vadybos mokslo žinių ir kitų, tame tarpe, fundamentaliųjų mokslų žinių, tarpusavio darnos rezultatas. Finansų inžinerijos studijų programoje mokoma pažinti ir gebėti taikyti ne tik fundamentalius, bet ir naujus finansų instrumentus Studijose formuojamos inžinerinio mąstymo nuostatos, projektinis mąstymas Ypatingas dėmesys yra skiriamas laiko veiksniui, finansinės rizikos pažinimui ir vertinimui neapibrėžtumo sąlygomis.

  1. Pažangus, tvarus ir integracinis augimas 9 3.
  2. Daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų taikymas sudarant investicijų portfelį Baigiamojo darbo vadovas doc.
  3. Akcijų suteikimo akcijų pasirinkimo sandoriai
  4. S armano prekybos sistema
  5. Prekybos prekybos tarpininkavimo mokesčiai
  6. Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį 1.
  7. Dow jones indekso parinktis

Kiekybinių tyrimo metodų, duomenų bazių ir kompiuterinių programų taikymas studijų procese leidžia įgyti išskirtinių finansų valdymo ir prognozavimo žinių ir gebėjimų. Programoje siūlomos specifinės finansų inžinerijos disciplinos, tokios kaip finansų elgsena, asmeninių finansų valdymas, finansinės rizikos valdymas sąlygoja įgytų žinių bei gebėjimų tapsmą efektyviausiu žinių šaltiniu iškylančioms finansų valdymo problemoms spręsti.

  • Tekstilės įmonės siūlo namų darbus
  • Dvejetainės parinktys strategijos 60 minučių
  • Pasirinkimo sandorių tiesioginė diagrama

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Bakalauras yra pasirengęs dirbti privačiame gamybos, prekybos ir paslaugų srityseviešajame valstybės tarnyba sektoriuose, bankuose, kredito unijose, pensijų ir investiciniuose fonduose, mokėjimo įstaigose, draudimo bendrovėse ir kt.

Tolesnių studijų galimybės:.